Óvodai beiratkozás a 2022/2023-es nevelési évre

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023 as nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2022. május 19-20. ( csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

  • Árpád Úti Óvoda: Székhelyén (Árpád utca 5.): 2022. május 19.,
  • Vízivárosi Tagóvodájában (Sarló u tca 11/e.): 2022. május 20.

2022. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig bet ölti a harmadik életévét Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés al apján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban , vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás nap ján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban érte síti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig.

Részletes információkat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.