Beiratkozás 2019

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi napokon kerül sor 08.00-tól - 18.00-ig:

 • Árpád Úti Óvoda (Székesfehérvár, Árpád utca 5.): 2019. április 24.
 • Vízivárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Sarló utca 11/e.): 2019. április 25.
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2019. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

A jegyző - az egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Szabálysértést követ el az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása

A szülő választja ki sajátos nevelési igényű gyermeke számára a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák mindegyike gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az Árpád Úti Óvodában (Árpád u. 5.) a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi (hallás) fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése is folyik.

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda
 • Árpád utca
 • Béke tér
 • Bem József utca
 • Búza utca
 • Csonka utca
 • Deák Ferenc utca
 • Déli ipari zóna
 • Dobó utca
 • Erkel Ferenc utca
 • Erzsébet út
 • Fütőház utca
 • Gyár utca
 • Had utca
 • Hunyadi utca
 • Huszár utca
 • Ifjúság utca
 • Jedlik Ányos utca
 • Kálvin János tér
 • Kandó Kálmán utca
 • Kaszap István utca
 • Kinizsi utca
 • Kölcsey utca
 • Köles utca
 • Kukorica utca
 • Lánczos Kornél utca
 • Lövölde utca valamennyi páratlan és 16-tól páros folyamatos
 • Madách Imre utca
 • Madách tér
 • Madách köz
 • Mártírok útja
 • Neumann János utca
 • Puskás Tivadar utca
 • Raktár utca
 • Rozs utca
 • Sereg utca
 • Szent Erzsébet tér
 • Szilágyi utca
 • Takarodó út
 • Toldi Miklós utca
 • Tüzér utca
 • Vámbéry Ármin utca
 • Alkotás utca
 • Budai út 49-150-ig folyamatos
 • Gőzmalom utca
 • Hadiárva utca
 • Kikindai utca
 • Sarló utca
 • Seregélyesi út 3
 • Szabadkai köz
 • Szabadkai utca
 • Tiborc köz
 • Újvidéki utca
 • Zrínyi utca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodai beiratkozásról további általános információkat tudhat meg az alábbi linkre kattintva.